Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αιτιολόγηση Προσφοράς

Αιτιολόγηση & Τεκμηρίωση Οικονομικής Προσφοράς

Η KX Consulting Engineers, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση της νομοθεσίας και των απαιτήσεων των δημόσιων συμβάσεων, σας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης οικονομικής προσφοράς, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά σας στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Στα πλαίσια του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, αναλαμβάνουμε την πλήρη τεκμηρίωση της οικονομικής σας προσφοράς, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλετε.

Αναλυτική Ανάλυση Κόστους

Η τεκμηρίωση της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει την λεπτομερή ανάλυση και αιτιολόγηση του κόστους του έργου, τόσο του έμμεσου όσο και του άμεσου:

• Έμμεσο Κόστος: Περιλαμβάνει τα γενικά έξοδα του οικονομικού φορέα, όπως αυτά ορίζονται στα συμβατικά τεύχη (π.χ., Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων).
• Άμεσο Κόστος: Περιλαμβάνει το συνολικό κόστος των επιμέρους εργασιών που απαρτίζουν το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως τα κόστη υλικών, εργατικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και πιθανών υπεργολάβων. Η ανάλυση βασίζεται στην εμπειρία, την υποδομή, την έρευνα αγοράς και τις παραδοχές απόδοσης του οικονομικού φορέα.

Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών μας:

• Μείωση του Κινδύνου Αποκλεισμού: Διασφαλίζουμε ότι η προσφορά σας είναι πλήρως τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αποκλεισμού λόγω ελλιπούς αιτιολόγησης.
• Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας: Σας βοηθάμε να υποβάλλετε μια ανταγωνιστική προσφορά, βασισμένη σε ακριβή και τεκμηριωμένα στοιχεία κόστους.
• Εξοικονόμηση Χρόνου και Πόρων: Αναλαμβάνουμε την επίπονη διαδικασία της τεκμηρίωσης, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε σε άλλες σημαντικές πτυχές της επιχείρησής σας.
• Εμπειρία και Εξειδίκευση: Η ομάδα μας διαθέτει βαθιά γνώση της νομοθεσίας και των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και εμπειρία στην υποστήριξη επιτυχημένων προσφορών.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, επικοινωνήστε μαζί μας:
    • Τηλέφωνο: 210-5068689
    • Email: info @ kxengineers.gr

Η KX Consulting Engineers είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στην επιτυχία των προσφορών σας για δημόσια έργα.

 

ΝΕΑ & ΑΡΘΡΑ

ΔΙΚΤΥΟ